İŞİTME VE DENGE TESTLERİMİZ:

İşitme Testleri:

SAF SES ODYOMETRİ:

Bireylerin işitmesinin değerlendirilmesinde saf seslerin kullanılmasının temeline dayanır. Kliniğimizde bulunan saf ses odyometri, konuşma testleri ve serbest alan testleri ve  sessiz oda ile işitme kaybını doğru bir şekilde belirleyip  doğru tanı ve tedaviye ulaşmaktayız.

Antalya’da sınırlı sayıda bulunan serbest alan odyometrisi kliniğimizde de mevcuttur. serbest alan odyometrisi ile işitme cihazlı hastalarımızın işitme cihazından gördüğü faydayı belirlemekteyiz.

KONUŞMA ODYOMETRİSİ:

Her ne kadar  saf ses eşikleri ile işitme eşiklerini belirlesek de bu tamamen yeterli değildir. Kliniğimizde bulunan konuşma odyometrisi ile orta kulak , koklea, işitme siniri, santral işitme sistemi ve işitme yollarındaki patolojilerde bize çok kıymetli bilgiler sunmaktadır.

Konuşma odyometrisinde bulunan alt testlerinden biri de rahatsız edici ses seviyesi belirleme testidir.

Rahatsız edici ses seviyesi testi bize var olan kaybın nereden kaynaklandığı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

SERBEST ALAN ODYOMETRİSİ:

Sessiz kabinde orta hatta bulunan bir masaya oturtulan yetişkin, çocuk veya bebeklerde sesin sağ ve soldan  hoparlör ile verilmesi sonucu işitme eşiklerini belirlemek için kullanılan bir testtir. Çocuk ve bebeklerde işitme eşiklerinin belirlenmesinin yanı sıra işitme cihazlı yada implant kullanan bireylerde de kullanılmaktadır.

ÇINLAMA (TİNNİTUS) EŞİK BELİRLEME TESTİ:

Kliniğimizde bulunan saf ses odyometri ile  özellikle çınlamanın (tinnitusun)  frekans ve şiddeti belirlenmektedir. Hastaya eşik belirlendikten sonra uygulanan maske ile çınlamanın kaybolup kaybolmadığı sorulup buna uygun tedaviler için hasta yönlendirilmektedir.

İşitmenin değerlendirilmesi ve varsa işitme kaybının belirlenmesi özellikle bebeklik ve  çocukluk çağlarında, çocukların ileriki dönemde dil (konuşma) ve bilişsel becerileri kazanmasında büyük önem taşımaktadır.

İşitmenin değerlendirilmesi bebek ve çocuklarda farklı şekilde yapılır.

 • 1-Davranışsal Gözlem Odyometrisi: Genellikle bebeklerde (0-4 ay) kullanılır. Serbest Alanda Bebeğe saf ses uyaran, konuşma uyaranları ve çeşitli gürültüler gönderilerek bebeğin verdiği davranışsal cevaplara (göz kırpma, baş çevirme, el ve ayak hareketleri,ağlama ve emme refleksi) bakılarak odyolog tarafından bebeğin işitme eşikleri belirlenir.
 • 2-Görsel Pekiştireç Odyometrisi: Genellikle bebeklerde ve çocuklarda (5-24 ay) uygulanır. Serbest Alan veya kulaklık kullanılır. Çocuk her iki tarafı da görebilecek şekilde oturtulur. Sağda ve solda ışıklı kutular, hareketli oyuncaklar bulunur. Test sırasında bir odyolog çocukla oynayıp çocuğun dikkatini toplamalıdır. Daha sonrasında görsel uyaranlara gönderilen sesler ile çocuğun tepkisi izlenerek işitme eşikleri belirlenir.
 • 3-Oyun Odyometrisi: Genellikle çocuklarda (24 ay ve sonrası ) kullanılır. Test Serbest Alan veya kulaklık ile uygulanır. Çocuğa bir kulaklık takılır ve önüne legolar veya oyuncaklar koyulur. Çocuk her ses geldiğinde legoyu dinleme ve sesi duyduktan sonra legoyu kutuya atmaya şartlanır. Bu şekilde çocuğun işitme eşikleri belirlenir.

Timpanometri:

Kliniğimizde bulunan timpanometri; orta kulak basıncını ölçerek orta kulakta sıvı varlığı ya da kemikçik sistemdeki hareket bozukluklarını tespit eden aynı zamanda orta kulak hava-basınç ve östaki borusu problemlerini saptamaya  yardımcı olan bir testtir. Çocuklardaki kulak problemlerinde sık kullanılmaktadır.

Akustik Refleks Testi:

İç kulaktaki regülatuar hücreler işitme siniri ve yüz sinirinin fonksiyonu hakkında bize ayrıntılı ve objektif bilgi veren testlerdir. Aynı zamanda çocuklarda ve bebeklerde işitmenin objektif değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

DENGE TESTLERİ:

BAŞ DÖNMESİ(VERTİGO), DENGESİZLİK HİSSİ (DİZZİNESS), SERSEMLİK HİSSİ (UNSTEADİNESS) VEYA ATAKSİ İLE BAŞVURAN BÜTÜN HASTALARDA ASIL SEBEBİN İÇ KULAK KAYNAKLI MI YOKSA MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNDEN KAYNAKLI OLDUĞUNU SAPTANMASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

VNG Testleri: Özel bir cihazla göze bilgisayar sistemi olan kameralı bir gözlük takılarak göz ve baş hareketlerinin ölçümlerinin yapılarak denge organları, beyin ve beyincik fonksiyonlarını değerlendiren testler bütünüdür.

Baş dönmesi(vertigo), dengesizlik hissi (dizziness), sersemlik hissi (unsteadiness) veya ataksi ile başvuran bütün hastalarda lezyon tarafı ve yerinin saptanması açısından önem taşımaktadır.

VNG Testleri Bu Alt Başlıklardan Oluşmaktadır:

 • -Gaze Testleri: Görsel uyaran sırasında göz atımlarının (nistagmusun) varlığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.
 • -Skew Deviation testleri
 • -Head Shaking Testi: Hastanın gözlerinde takılı olan test gözlüğü (goggle) kapatılarak yapılan test hastanın başının odyolog tarafından aynı hızda sağa ve sola sallanarak yapılır. Klinisyen hastanın baş sallamasını durdurup gözlerini kapatmamasını ister. Oluşan göz atımları (nistagmusları) periferal vestibüler fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bize tanıda yardımcı olur.
 • -Spontan Nistagmus Testi: Vestibüler fonksiyon bozukluğunun önemli işaretlerinden birisidir. Bu testte hastaya takılı olan test gözlüğü (goggle) kapatılır. Hiçbir görsel uyaran olmadan karanlıkta kendiliğinden oluşan göz atımlarıdır. Periferal vestibüler fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bize tanıda yardımcı olur.
 • -Saccade Testi: Santral Sinir Sisteminin hızlı göz hareketlerine uyumunu göstermek amacıyla kullanılmaktadır.
 • -VVOR ve VORS Testleri mevcuttur.
 • -VNG testleri bize özellikle hastalığın  iç kulak kaynaklı mı yoksa merkezi sinir sistemi (beyincik) kaynaklı mı olduğu sorusuna cevap verir.
 • VHIT Testi: İç kulak denge organında yer alan 6 semisirküler kanalın herbirini ve bağlantılı olan vestibülo-oküler refleksi (vor) değerlendren bir testtir. Herhangi bir kanalda zayıflık olması durumunda bize bunu gösterir ve bizi doğru tanı ve tedaviye ulaştırır.

Özellikle BPPV halk arasında kristal kayması olarak bilinen hastalık da bazı tanı testleri kullanılmaktadır. Bunlar aşağıda bulunmaktadır.

 • 1- Dix-Hallpike Testi: Bu test Posterior SSK BPPV’si bulunan hastalarda ayırıcı tanı olarak kullanılmaktadır.
 • 2-Side-Lying Testi:  Bu test Posterior SSK BPPV’si bulunan baş-boyun hareketlerini yerine getirmekte zorlanan hastalarda ayırıcı tanı olarak kullanılmaktadır.
 • 3- Supine Head Roll Testi: Bu test Lateral SSK BPPV’si bulunan hastalarda ayırıcı tanı olarak kullanılmaktadır.
 • 4- Straight- Back Head Hanging Testi: Bu test Anterior SSK BPPV’si bulunan hastalarda ayırıcı tanı olarak kullanılmaktadır.

Vestibüler Rehabilitasyon (Denge Fizik Tedavisi):

Vestibüler rehabilitasyon; vestibüler organlarda zayıflığı olan (vestibüler nörinit, vestibüler migren,vb.) hastalarda denge kontrolünü ve yaşam kalitesini iyileştirmek, baş hareketleriyle görsel stabilizasyonu desteklemek, baş hareketi sırasında vestibüler-görsel etkileşimi geliştirmek ve statik ve dinamik duruş stabilitesini genişletmek için kullanılan basit, düşük maliyetli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Tedavi genellikle 10-14 seans haftada 3 kere gün aşırı yapılmaktadır. Hastaya özgü bir program oluşturulup tamamen hastanın durumuna uygun egzersizler içermektedir.

Vestibüler Rehabilitasyon 

 • ** İç kulak kaynaklı yani denge organı hasarına bağlı baş dönmesi ve denge bozukluğu olan hastalara ( meniere hastalığı, vestibüler nörinit, labirentit…vb)
 • **Vestibüler migren hastalarına
 • ** Manevralara rağmen düzelmeyen kristal oynaması hastalarına
 • ** Sebebi bulunamayan dengesizlik yakınması olan hastalara
 • ** Yaşa bağlı dengesizlik sorunu
 • ** Beyin ameliyatları sonrası gelişen dengesizlik sorunu
 • ** Fobik vestibüler vertigoya sahip olan hastalara uygulanmaktadır.